انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
شماره های تماس مستقیم با دانشگاه پیام نور مرکز قم - نسخه قابل چاپ

+- انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور (http://forum.it98.ir)
+-- انجمن: دانشگاه پیام نور قم (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%82%D9%85)
+--- انجمن: دانشگاه پیام نور مرکز قم (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%82%D9%85)
+---- انجمن: تماس با دانشگاه (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87)
+---- موضوع: شماره های تماس مستقیم با دانشگاه پیام نور مرکز قم (/Thread-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%82%D9%85)شماره های تماس مستقیم با دانشگاه پیام نور مرکز قم - مهدی دستخوش - ۲۰-۱۱-۱۳۹۲ ۰۸:۰۶ عصر