انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
[نمونه سوال] تفسیر موضوعی قرآن - نیمسال اول 92-91 - نسخه قابل چاپ

+- انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور (http://forum.it98.ir)
+-- انجمن: بخش دانشگاه / دروس پایه و عمومی (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C)
+--- انجمن: دروس عمومی (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C)
+---- انجمن: نمونه سوال (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84--125)
+----- انجمن: تفسير موضوعي قرآن (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)
+----- موضوع: [نمونه سوال] تفسیر موضوعی قرآن - نیمسال اول 92-91 (/Thread-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-92-91)تفسیر موضوعی قرآن - نیمسال اول 92-91 - مهدی دستخوش - ۵-۷-۱۳۹۲ ۱۰:۱۰ عصر

: نمونه سوال تفسیر موضوعی قرآن
: نیمسال اول 92-91
: گروه علوم پایه
پاسخنامه :
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک): www.it98.ir

[attachment=1757]
================================================================================​==
: نمونه سوال تفسیر موضوعی قرآن
: نیمسال اول 92-91
: گروه انسانی
پاسخنامه :
رمز فايل فشرده (با حروف کوچک): www.it98.ir

[attachment=2082]