انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
تقویم آموزشی سال تحصیلی 95-94 دانشگاه پیام نور - نسخه قابل چاپ

+- انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور (http://forum.it98.ir)
+-- انجمن: دانشگاه پیام نور (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1)
+--- انجمن: اخبار مراکز و واحدها (/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7)
+--- موضوع: تقویم آموزشی سال تحصیلی 95-94 دانشگاه پیام نور (/Thread-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-95-94-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1)تقویم آموزشی سال تحصیلی 95-94 دانشگاه پیام نور - hamid1372724 - ۴-۴-۱۳۹۴ ۰۲:۰۳ عصر