انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
لیست جزوات، حل تمرین و اسلاید
دانلود نمونه سوالات تخصصی
انجمن فناوري اطلاعات 88-89 89-90 90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97
w W w . i t 9 8 . i r 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1 زبان خارجه
2 فارسي
3 انديشه اسلامي يک
4 انديشه اسلامي دو
5 آيين زندگي
6 اخلاق اسلامي
7 فلسفه اخلاق
8 آشنايي با قانون اساسي
9 انقلاب اسلامي ايران
10 انديشه سياسي امام خميني
11 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران
12 تفسير موضوعي قرآن
13 تفسير موضوعي نهج البلاغه
14 تربيت بدني
15 تربیت بدنی 2 / ورزش 1
16 دانش خانواده
17 حفظ جزء 30 قرآن کریم
انجمن فناوري اطلاعات 88-89 89-90 90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97
w W w . i t 9 8 . i r 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1